Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att kyla ner fastigheter.

Med fjärrkyla avses produktion och distribution av kylenergi. Överlopps värmeenergi som uppstått i en fastighet överförs till ett energibolags fjärrkylvatten. Fjärrkyla är motsatsen till fjärrvärme. Det kylda vattnet strömmar genom distributionsnätet för att kyla ner inomhusluften samt för att kyla ner och kondensera olika processer.

Sommartid produceras kylenergi genom att kyla ner vatten med hjälp av traditionell kompressorteknik. Kondensationsvärmen som uppstår tas till vara för fjärrvärmenätet. Vintertid fås kylenergi direkt från den kyliga utomhusluften med hjälp av frikyla.

Jämfört med byggnadsspecifik kylning är fjärrkyla ett miljövänligare alternativ, har ett konkurrenskraftigt pris, är lättskött och tillförlitligt. I fjärrkylning produceras kylenergin centralt i stället för med byggnadsspecifik energiproduktion. På det sättet får man större enhetsstorlekar varvid energin kan produceras kostnadseffektivt och miljövänligt.

Byggnader med fjärrkyla drar nytta av den pa manga olika sätt: ljud och vibrationer orsakade av kylapparater undviks, utrymmen reserverade för kylapparater kan användas för annat, kondensatorenheter som misspryder fasader behövs inte och inte heller service och underhall av kylapparater.

Fördelar med fjärrkyla

  • Energieffektivitet
  • Miljövänlighet
  • Tillförlitlighet
  • Lönsamhet
  • Användarvänlighet
  • Inga ljud- och vibrationsproblem i fastigheten
  • Endast små service- och reparationsbehov
  • Mer utrymme för produktionsverksamhet
  • Elförbrukningen minskar
  • Kunden är medveten om kommande kylkostnader


Läs mer: www.energia.fi