Fjärrvarme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i vårt land. Den är en naturlig och säker uppvärmningsmetod för tätbygder. Finland har haft fjärrvärme sedan början av 1950-talet. Fjärrvärme finns i nästan alla städer och tätorter. Cirka 2,7 miljoner finländare bor i fjärrvärmehus. Fjärrvärmens andel av uppvärmningsmarknaden uppgår till nästan 50 procent. Ju tätare bebyggt ett område och ju större byggnaderna är, desto fördelaktigare är fjärrvärmen. Nästan 95 procent av bostadshöghusen samt största delen av de offentliga och affärsbyggnaderna värms med fjärrvärme. Fjärrvärmen står för drygt 7 procent av uppvärmningsenergin för enfamiljshus. I de största städerna är fjärrvärmens marknadsandel över 90 procent.

Fjärrvärmens överlägsna energieffektivitet och miljövänlighet beror framför allt på att fjärrvärmen utnyttjar värmeenergi som annars skulle gå till spillo vid elproduktionen (kombinerad produktion av el och värme), spillvärme från industri- och liknande processer, o.s.v.

Som bränslen för fjärrvärme används naturgas, stenkol, torv samt i allt större utsträckning trä och andra förnybara energikällor såsom biogas. Nästan 80 procent av fjärrvärmen kommer från kraftvärmeverk som producerar värme och el (kombinerad produktion), som spillvärme från industrin eller från förbränning av biogas på avstjälpningsplatser.

Värmen överförs till kunden i form av hett vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet. Framledningens varma vatten avger via värmeväxlare värme till husets värme- och varmvattensystem. Fjärrvärmevattnet cirkulerar inte i husnäten.

HögforsGST, tillverkare av prefabricerade fjärrvärmecentraler kan betraktas som en pionjär inom energibesparing.

Till exempel, A-energi märkta pumpar som används i HögforsGST fjärrvärmecentraler för bada varmvatten samt för värme systems cirkulationspump, ger betydande ekonomiska besparingar för slutanvändarna.

I vara fjärrvärmecentraler endast de mest palitliga tillverkares komponenter är kvalificerade och det är en av anledningarna till varför HögforsGST transformatorstation för värmeöverföring och värmebehandling förmaga är världsklass niva.