Just nu har många fastighetsägare till flerbostadshus goda skäl att fundera långsiktigt över sitt val av värmesystem. Ofta finns den bästa lösningen i en kombination av olika teknikkoncept. Med Hybridvärme kan ett flerbostadshus enkelt växla mellan flera olika värmekällor – på ett sätt som sparar både energi och pengar. 

Inbyggd flexibilitet

Det är naturligt att fastighetsägare just nu ökar sina investeringar i system som långsiktigt kan ge ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Det slutliga valet av teknik görs dock ofta utifrån ett begränsat perspektiv. Många upplever till exempel att de antingen måste fortsätta använda fjärrvärme eller helt övergå till en värmepump.

Idag behöver valet av teknik för uppvärmning emellertid inte vara ett val mellan ”svart och vitt”. Med en lösning baserad på Hybridvärme, går det att kombinera ett antal olika värmekällor. Antti Hartman är VD på HögforsGST. Så här summerar han grundidén bakom företagets teknikkoncept Hybridvärme:

I princip är Hybridvärme ett system som kan utnyttja värme från flera olika källor för uppvärmning av en och samma fastighet. Det ger som regel betydande praktiska och miljömässiga fördelar, samtidigt som energikostnaderna minskar. Ett exempel är kombinationen av stabil, miljövänlig fjärrvärme och värme från en värmepump.

Antti Hartman

Återanvändning av frånluften

Systemet kan också omfatta effektiv återanvändning av den varma frånluften i ventilationssystemet, så att den behålls i fastigheten och ger ett tillskott av redan betald värme. Under den varma delen av året kan den här lösningen också användas för att producera kyla. Genom en avancerad kontrollfunktion hålls systemets prestanda löpande på en hög nivå av kostnadseffektivitet.

Hybridvärme kombinerar de bästa alternativen för uppvärmning.

Inte nödvändigt att välja

Enligt Antti Hartman är diskussionen om värmepumpar och fjärrvärme ofta lite olycklig. Jämförelsen mellan enskilda värmesystem hamnar lätt i fokus, när det i stället skulle vara logiskt och mer lönsamt att söka den lösning som är bäst utifrån varje enskild fastighets förutsättningar.

Valet av värmesystem är inte ett val mellan antingen fjärrvärme eller värmepump. I stället bör man utgå från en grundlig analys av den aktuella fastighetens behov. Ibland passar fjärrvärme bäst, ibland värmepump. Ofta fungerar en hybrid av dessa båda eller en annan hybridlösning bäst – till exempel kombinationen av fjärrvärme och värmeåtervinning ur frånluften. På senare år har många fungerande lösningar lanserats på marknaden, och jag vill råda alla att studera de tekniska alternativen med öppet sinne.

Antti Hartman

Den billigaste värmekällan väljs automatiskt

Juha Virkki är försäljningschef på HögforsGST. Han jämför Hybridvärme med en elhybridbil som – beroende på vad som är mest effektivt i varje situation – automatiskt väljer mellan drift på el respektive fossilt bränsle. Hybridvärme fungerar på ett liknande sätt. Systemet tar med automatik värme från den källa som genererar lägst kostnad.

Uppvärmning är den största kostnadsposten för finska fastighetsägare. Hybridvärme har utvecklats för att minska både energikonsumtion och mängden inköpt energi. Det innebär att uppvärmningskostnaden kan reduceras avsevärt. Om energin från till exempel en värmepump är dyrare än fjärrvärmen, kommer systemet med automatik att använda fjärrvärme för uppvärmning.

Juha Virkki

Under perioder när elen är billig, kan systemet istället utnyttja värmepumpen i högre utsträckning. Samma logik finns inbyggd i hybridsystem som använder återvunnen frånluft.

Hybridvärmesystemet innehåller det smarta kontrollsystemet Fiksu.

Dämpar effekten av nyckfull prisutveckling


Automatisk styrning vid valet av värmekälla är idag en nödvändig funktion. Under de senaste åren har vi sett hur det geopolitiska läget har förändrats snabbt. Covid-19 och kriget i Europa har medfört dramatiska förändringar, inte minst på energimarknaden. Priset på gas och el har ökat kraftigt, men långt ifrån i en jämn kurva. Prognoser som gjordes för några år sedan har visat sig felaktiga och det är troligt med snabba förändringar även i framtiden. 

Medan kostnadsutvecklingen för fjärrvärme har varit relativt måttlig och ofta ganska förutsägbar, har priset på el ökat kraftigt. På senare tid har elpriset fluktuerat mellan branta prisökningar och perioder med mycket billig el. 

Med ett smart hybridsystem för uppvärmning kan en fastighet utnyttja perioder av billig el maximalt. Man kan också undvika problem med branta prisökningar genom att använda fjärrvärme då dessa pristoppar inträffar.

Mindre investering och reducerad finansiell risk

Hybridvärme innebär en minskning av uppvärmningskostnaden med upp till 40 procent. Dessutom är investeringskostnaden avsevärt mycket lägre än för till exempel en bergvärmeinstallation. Antti Hartman påpekar att stigande räntor hotar lönsamheten i system som kräver större initiala investeringar.

– Investeringskostnaden för ett bergvärmesystem i en hyresfastighet är cirka tre gånger större än för ett hybridsystem, där värmepumparna levererar cirka en tredjedel av den effekt som fastigheten kräver under perioder av toppförbrukning. Ett system som detta täcker cirka 70 procent av byggnadens årliga energibehov.

Att installera ett större bergvärmesystem som ska svara för fastighetens hela behov av uppvärmning blir ofta dyrt, då den stora andelen lånefinansiering riskerar att påverkas negativt av stigande räntor. I ett hybridsystem kan fjärrvärme och en mindre bergvärmeinstallation samverka och därigenom minska investeringkostnaden med betydande belopp.

Utökning av elkraftmatningen kommer ofta upp i diskussionen vid övergången från fjärrvärme till värmepump. Juha Virkki understryker att en ökning av vissa grundavgifter är oundvikliga även vid övergången till ett system med värmepump.

– För att klara av den ökade förbrukning som en övergång till värmepump innebär, måste fastighetens elsystem uppgraderas. Detta leder till en ökad grundavgift för el. I ett hybridsystem kan avgifterna däremot i många fall sänkas, då elkraften som hybridsystemet kräver är mindre.

Viktig aspekt som ofta glöms bort

Alla som överväger att uppgradera sitt värmesystem bör vara på det klara med en grundläggande skillnad mellan en fastighet med fjärrvärme jämfört med en som använder värmepump. I det första fallet är fastighetens ägare kund till energibolaget, medan ägaren själv i det andra fallet måste ansvara för reparationer och underhåll av systemet.

När det gäller fjärrvärme är säker leverans inkluderad i priset, medan det i en fastighet med värmepump är ägaren som ansvarar för reparationer i samband med driftstörningar. Dessutom påverkas tillgången på reservdelar för värmepumpar av det instabila geopolitiska läget.

Covid-19 och kriget i Ukraina har skapat störningar i leveranskedjorna, vilket har gjort det svårt att hitta reservdelar till värmepumpar. I värsta fall skulle detta kunna innebära att fastigheter där uppvärmningen helt baseras på en värmepump, kan tvingas stänga av värmen helt och hållet. Hybridvärme är en tryggare lösning, eftersom fastigheten kan använda fjärrvärme om värmepumpen är ur funktion. Det innebär varma bostäder även vid oförutsedda avbrott

Juha Virkki
HögforsGST står för effektiv teknisk support under hela Hybridvärmesystemets livscykel.

Teknikskifte inom fjärrvärme

Värmesystemets inverkan på miljön är oftast en viktig faktor för den som överväger en övergång till värmepump. Antti Hartman påpekar att ett hybridsystem kan erbjuda det bästa av två världar – fjärrvärme med starkt reducerad miljöpåverkan samt miljövänlig värme med hjälp av exempelvis en bergvärmepump.

I Finland har volymen utsläpp minskat med cirka 40 procent under en tioårsperiod och fortsätter att minska i allt snabbare takt. Eldning med kol är snart förbjuden och förnybara energikällor som restprodukter från skogen utnyttjas alltmer effektivt. Fjärrvärmen går just nu igenom sin mest genomgripande förändring och är på väg att bli helt neutral när det gäller utsläpp av koldioxid.

Antti Hartman

Värmepump och fjärrvärme utesluter således inte varandra, utan fungerar bra tillsammans. Med ett effektivt system för värmeåtervinning kan energibesparingarna ökas ytterligare. Ett energieffektivt, miljövänligt värmesystem bidrar dessutom till att öka den aktuella fastighetens värde.

Goda erfarenheter och mätbara resultat

Hybridvärme har utvecklats och producerats av HögforsGST. En klimatvänlig helhetslösning där flera olika värmekällor kombineras skapar en viktig flexibilitet. Systemet är konstruerat för flerbostadshus och andra större byggnader som exempelvis kontors- och affärsfastigheter.

HögforsGST har installerat ett antal Hybridvärmesystem i de nordiska länderna. De energikällor som används omfattar bland annat fjärrvärme, återvunnen frånluft, applikationer med värmepump och solenergi. Ett relevant exempel på en Hybridvärmelösning baserad på värmepump och fjärrvärme finns på Volvo Truck Center i finska Jyväskylä.

Vid Volvo Truck Center i finska Jyväskylä produceras värme och kyla i ett Hybridvärmesystem baserat på fjärrvärme och värmepump.

Vill du veta mer om hur Hybridvärme kan hjälpa dig att spara energi och pengar? Kontakta våra experter för mer information!

Henrik Risberg

Hybridvärme/Ansvarig

076-132 33 49
henrik.risberg@hogforsgst.com

Henrik Ohlsson

Hybridvärme/ Försäljning

063-660 54 44 / 070-698 06 86
henrik.ohlsson@hogforsgst.com