När det var dags för en ny fjärrvärmecentral i bostadsrättsföreningen Sirapen tog föreningens styrelse ett genomtänkt beslut. I stället för att bara driftsäkra genom att byta ut det som var gammalt tittade man på hur hela värmesystemet kunde effektiviseras.

– Uppvärmningskostnaderna är föreningens största utgift, säger Hans Säflund i Brf Sirapen. Vi ville se vad det fanns för möjligheter att effektivisera värmesystemet, både för att kunna spara pengar och för att minska vår klimatpåverkan, hybridvärme ser ut att kunna hjälpa oss med detta.

Behov av ny fjärrvärmecentral

Brf Sirapen omfattar tre bostadshus med totalt 95 lägenheter. Fastigheterna finns i Farsta, byggdes 1961 och värms med fjärrvärme.

– Fjärrvärmecentralen finns i ett av husen, med kulvertar till de övriga två, säger Hans Säflund. Kulvertarna har varit med sedan husen byggdes, och även om läget inte var akut så var det dags att ersätta dem med nya. På vintrarna avslöjade smältande snö på marken att de läckte värme. Fjärrvärmecentralen var 25 år gammal och i behov av att bytas ut även den.

På vinden i alla tre husen i Farsta finns frånluftsfläktar. Även dessa började bli gamla och när föreningen gjorde den senaste energideklarationen 2019 fick man rådet att installera ett system för återvinning av den värme som finns i frånluften.

– När vi började undersöka alternativ på marknaden fick vi upp ögonen för den hybridvärme som HögforsGST har utvecklat, berättar Hans Säflund. Med fjärrvärme och frånluftsfläktar i husen tyckte vi att tekniken borde passa oss, något vi fick bekräftat vid samtal med HögforsGST.

Hans Säflund

Hans Säflund såg stora möjligheter att spara pengar med hybridvärme.

– I liknande fastigheter hade hybridvärmen tidigare visat sig ge energibesparingar på cirka 40 procent. Att det går att effektivisera så mycket beror på att systemet i första hand återvinner och använder värmen i ventilationens frånluft, och därmed minskar användningen av fjärrvärme.

Brf Sirapen var ute i precis rätt tid. När föreningen stod i begrepp att renovera fjärrvärmeanläggningen fanns det under en kort period möjlighet att söka ett statligt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus.

– Det var ett generöst stöd som betalade för 50 procent av hela vår kostnad för utrustning och arbete, säger Hans Säflund

Kraftigt minskad fjärrvärmeförbrukning med hjälp av hybridvärme

I december 2022 var i stort sett hela den nya anläggningen installerad, förutom värmepumpen som var på plats och startades andra veckan i februari 2023.

– Med hjälp av uppgifter från Stockholm Exergi beräknar vi att vår fjärrvärmeförbrukning minskade med 45,6 procent under 2023 jämfört med 2022. Den besparingen hade varit ännu större om värmepumpen varit igång under hela 2023. I jämförelsen har vi använt så kallade normalårskorrigerade värden, vilket betyder att förbrukningsvärdena har räknats om för att ta hänsyn till att olika perioder har olika temperatur, luftfuktighet, vindhastighet etc.

Eftersom värmepumpen drivs med el har man även beräknat energibesparingen inklusive elförbrukningen för värmepumpen.

– Då ser vi att hybridvärmen minskar vår totala energiförbrukning med 38 procent, säger Hans Säflund. Det är en väldigt bra siffra som vi är mycket nöjda med, speciellt som värmepumpen endast var igång drygt 10 månader 2023.

Bonus för låg returtemperatur

Den lägre fjärrvärmeförbrukningen är inte det enda glädjeämnet för Brf Sirapen. Efter installationen av hybridvärme får föreningen även fortsatt bonus för låga temperaturer på fjärrvärmereturen.

BRF Sirapen

– Vid andra, enklare typer av värmepumpsinstallationer är returtemperaturen ofta så hög att man istället får en straffavgift, berättar Henrik Risberg, ansvarig för hybridvärme hos HögforsGST. Straffavgiften kan till och med bli så stor att den äter upp det mesta av den besparing som värmepumpen skulle bidra med.

Potential att minska effektkostnaden

Förutom att spara 38 procent netto på energiförbrukningen kan Brf Sirapen även komma att minska den effektkostnad som föreningen betalar till Stockholm Exergi. Effektkostnaden står för nästan halva kostnaden för fjärrvärmen och bygger på hur stor maximal effekt föreningen använder för uppvärmning och tappvarmvatten per dag.

– Eftersom den nya värmepumpen har en effekt på 60 kW finns det stor potential för föreningen att spara pengar även på effektkostnaden för fjärrvärmen, förklarar Henrik Risberg.

Ett drygt år efter att den stora effektiviseringen gjordes och den nya fjärrvärmecentralen togs i drift är Hans Säflund på Brf Sirapen mycket nöjd med resultatet.

– Vår totala investering omfattade mycket mer än den nya fjärrvärmecentralen från HögforsGST, säger han. Återbetalningstiden för undercentralen och frånluftsfläktarna beräknar vi till mellan 7 och 10 år. Efter den perioden gör föreningen en ren nettobesparing under systemets återstående livslängd på cirka 20 år. I priset för fjärrvärmecentralen ingår även att HögforsGST är uppkopplade till anläggningen och både kan övervaka och optimera den för bästa funktion.

Kontakta oss

Henrik Risberg

Hybridvärme/Ansvarig

076-132 33 49
henrik.risberg@hogforsgst.com