Fjärrvärme från returledningen – hållbar uppvärmningslösning för flerfamiljshus i trä

Ett unikt värmesystem har implementerats i ett flerfamiljshus i trä i Lovisa, Finland. Värmen från fjärrvärmens returnät täcker nästan helt byggnadens uppvärmningsbehov. Implementeringen är den första i Finland där systemet har implementerats med fabrikstillverkad utrustning. Systemet har utvecklats i samarbete med det lokala fjärrvärmebolaget Loviisan Lämpö.

Vanligtvis värms fjärrvärmefastigheter upp med fjärrvärmevatten på cirka 90-100 grader som kommer från fjärrvärmeröret. Vattnet returneras sedan till fjärrvärmeverket vid en temperatur på cirka 40-60 grader. I Lovisas fall täcks upp till 95 % av fastighetens värmebehov med värme från returledningen.

En värmeöverföringslösning har byggts in i Lovisas fastighet, som överför värmen från returnätet till användningen av fastigheten. Även om returvattnet är cirka 40-60 grader varmt kan det användas för att värma upp byggnaden eftersom värmesystemet är utformat för att fungera med lägre temperaturer.

Värmesystem som utnyttjar returvärme från fjärrvärme har nyligen implementerats på olika håll i Finland, men de kräver rätt förutsättningar, dvs. en tillräcklig volym returvatten för att vara lönsamma. I Lovisas fall var förhållandena lämpliga för den nya uppvärmningslösningen.

Enligt Mikko Paajanen, VD för Loviisan Lämpö, vill fjärrvärmeföretagen erbjuda nya lösningar som är smartare och mer energieffektiva eftersom kundernas behov utvecklas.

“Denna uppvärmningslösning representerar den första vågen av fjärde generationens fjärrvärmelösningar. Såvitt jag vet är detta den första implementeringen i Finland där ett värmesystem som utnyttjar returvärme byggs med fabrikstillverkad utrustning”, säger Paajanen.

Både kunden och energibolaget sparar pengar

Loviisan Lippulaiva (Lovisas flaggskepp) är ett flervåningshus i trä med 33 lägenheter. Fastigheten ligger i Kuningattarenranta i Lovisa, där den byggdes för bostadsmässan 2023. Förutom att vara ett mästerverk av modern träkonstruktion och arkitektur, är byggnaden också utformad för att ta hänsyn till nuvarande ekologiska krav. Dessa principer påverkade även valet av värmesystem.

Enligt Paajanen valde Lippulaiva ursprungligen bergvärme som uppvärmningsmetod, men en fjärrvärmelösning som utnyttjar returvärme var i slutändan det mest lönsamma alternativet. De avgörande faktorerna för systemet var kostnadseffektivitet och miljövänlighet.

Returvärmelösningen är ett mer kostnadseffektivt alternativ för kunden än bergvärme, som kräver en större initialinvestering. 95 % av husets värmebehov ska täckas med returvärmen, så den totala kostnaden blir lägre än med bergvärme. Eftersom fjärrvärmen i Lovisa dessutom produceras nästan helt med förnybara värmekällor är denna uppvärmningslösning också miljömässigt hållbar, försäkrar Paajanen.

Samarbetet startade av en slump – båda parter är nöjda med resultatet

Paajanen säger att Loviisan Lämpö stod inför utmaningen att förse Loviisan Lippulaiva med en kostnadseffektiv och hållbar uppvärmningslösning. Kontakten med HögforsGST kom vid precis rätt tidpunkt.

Jag träffade dem på den årliga finska fjärrvärmemässan, där vi utbytte några ord om situationen och HögforsGST:s lösningar. Det var så vårt samarbete började, minns Paajanen.

Som tidigare nämnts skulle Lippulaiva ursprungligen välja geotermisk värme som uppvärmningsmetod. Den returvärmelösning som HögforsGST och Loviisan Lämpö erbjöd var dock i slutändan mer lönsam.

Ur fjärrvärmeleverantörens synvinkel lyfter Paajanen fram fördelarna med Fiksu Control System, som möjliggör fjärrövervakning och styrning av utrustningen. Den tekniska personalen på Loviisan Lämpö har också varit nöjd med HögforsGST:s omfattande kundsupport.

HögforsGST erbjöd en väl förberedd lösning som var lätt att sälja. Sammantaget har samarbetet gått riktigt bra, säger Paajanen.

Samarbetet kring returvärmelösningar är inte begränsat till Lippulaiva, eftersom returvärme också används i industrifastigheter i Lovisa.

Både HögforGST:s Åke Vikstedt och Mikko Paajanen är nöjda med det gemensamma arbetet mot lägre temperaturer inom fjärrvärme


Förbättrad energieffektivitet genom samarbete mellan fjärrvärmekonsumenter och fjärrvärmeproducenter

Utöver den tekniska implementeringen testas också ett nytt tillvägagångssätt i samarbetet mellan kunden och fjärrvärmeleverantören. Lovisa Lämpö erbjuder Lippulaiva en servicemodell där Lovisa Lämpö äger fjärrvärmeutrustningen och ansvarar för dess drift med ett långt avtal. Avtalet täcker utrustningens hela livscykel.

Finska fjärrvärmeverk letar aktivt efter lösningar för att sänka returtemperaturerna i fjärrvärmenätet. Att spara energi och pengar fungerar som ett incitament för att sänka temperaturerna.

Med lägre temperaturer kan fjärrvärmeverken leverera den energi kunderna behöver med mindre bränsle. Detta ger besparingar i både bränslekostnader och pumpkostnader. Incitament och rättvis prissättning, som i Lovisas modell, är ett utmärkt sätt att dela de resulterande fördelarna mellan energibolag och kunder.

FinDHC, en sammanslutning som representerar den finska fjärrvärmeindustrin, ser ett stort värde i implementeringen.

– För slutkunden är det mest optimala alternativet det mest ekonomiskt förnuftiga. Det är också det klokaste systemet när det gäller energieffektivitet, säger kommunikationskoordinator Justus Luokkanen.

Lovisas genomförande är också ett utmärkt exempel på det finska fjärrvärmesystemets mångsidighet. Fjärrvärmenätet är ett smidigt energinätverk som erbjuder flexibilitet och energieffektivitet.