Hybridvärme

Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB väljer att installera HögforsGSTs hybridvärme i en hyresfastighet, resultatet överträffar förväntningarna.

Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF) äger och förvaltar drygt 10 200 hyreslägenheter i Lund med omnejd och drygt 20 000 lundabor har sina hem i bolagets fastigheter. Under sommaren 2019 påbörjades installation av Hybridvärme i en av dessa. Det handlade närmast om ett pilotprojekt, där man efter en tids drift av den nya tekniken planerade en grundlig utvärdering av den förväntade energibesparingen. Nu har denna analys genomförts – och resultatet överträffar med bred marginal de högt ställda förväntningarna.

Välplanerat pilotprojekt

Fastigheten som valdes ut för installationen – kvarteret Lärlingen – är ett bostadshus som är byggt 1946 och rymmer 24 mindre hyreslägenheter. Dan Johansson är driftsingenjör på LKF och en av de medarbetare som deltog aktivt i projektet. Han beskriver bakgrunden.

– Genom våra kontakter med det kommunägda kraftbolaget Kraftringen hade vi hört talas om den hybridteknik som HögforsGST har utvecklat. Vi insåg att det fanns en intressant potential för energibesparing i de av våra fastigheter som hade rätt förutsättningar för användning av Hybridvärme. Vi beslutade oss för att pröva den nya tekniken och göra en grundlig analys efter en längre driftperiod. Vi valde en fastighet där värme- och ventilationssystemet var moget för utbyte och där det fanns gott om plats för återvinningsbatteriet, filter och annan teknik som skulle monteras på vinden.

Under sommaren 2019 inleddes installationsarbetet med en grundlig kartläggning av fastighetens värmetekniska egenskaper. Man mätte luftgenomströmningen, luftvolymer, etcetera. I december 2019 var den nya tekniken på plats och klar för driftsättning. Under hela processen hade LKF löpande kontakt med Kraftringen. Bland annat tog man gemensamt fram ett samarbetsavtal och en kalkyl.

Månadsrapport total energi
Månadsrapport värme

Rejäla besparingar – stor potential med hybridvärme

Den utvärdering av Hybridvärmens besparingseffekt som slutfördes i mitten av april i år omfattar perioden från den 20 december 2019 fram till 15 april 2021. Den visar att man totalt har gjort en nettobesparing av energi (den energi som krävs för att driva systemet medräknad) på 42,5 procent. Dan Johansson tror att den siffran kan förbättras ytterligare.

– När vi genomförde utvärderingen gjorde vi ett antal mätningar. Vi fann bland annat att frånluften höll en lägre temperatur än vad vi förväntat oss – det vill säga att det fanns energiläckage någonstans i systemet. Nu vet vi att sopnedkasten i fastigheten orsakade detta och kan alltså åtgärda det.

Dan Johansson påpekar att installationen i kvarteret Lärlingen pekar på en mycket stor besparingspotential på sikt, det vill säga om bolaget gradvis övergår till Hybridvärme i de fastigheter som har de rätta förutsättningarna.

– Jo så är det. Jag skall inte bolla med siffror, men på sikt är potentialen mycket stor. Vi har en bra dialog med HögforsGST och följer teknikutvecklingen noga. Härnäst kommer vi att delta i ett projekt som skall utvärdera en ny kopplingsprincip för fastighetens retur av fjärrvärmevatten som HögforsGST har tagit fram. Med den kan man under vissa perioder utnyttja energin i varmvattenkretsen för fastighetens uppvärmning.

Skärpt fokus på energieffektivisering

Bostadssektorn svarar för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i vårt land. LKF och landets övriga fastighetsbolag har således både ett samhällsansvar och en viktig strategisk roll när det gäller energieffektivisering. För LKF:s del innebär detta, att man under 2020 upprättade en Energienhet med specialiserade resurser inom området. Dess chef Linda Egin tillträdde sin post i början av det året. Hon lockades av de goda förutsättningar som redan fanns på plats inom bolaget.

– Den el och värme man använde producerades redan fossilbränslefritt. Sedan 2013 hade LKF årligen också sänkt energiförbrukningen i sina bostäder med 2kWh per kvadratmeter bostadsyta. Energienhetens tillkomst signalerade dessutom ett skärpt fokus på energieffektivisering och en vilja att jobba systematiskt. Klart att man drogs till ett sådant jobb!

Linda Egins arbetsdagar på LKF innebär ledning och samordning av projektarbete på många plan.

– Det är stimulerande att arbeta med energieffektivisering just nu. Under de senaste åren har det utvecklats en stark samarbetskultur inom vårt bolag och energifrågorna har hög prioritet både hos oss och i samhället i stort. Resultaten av vårt arbete är till stor del mätbara och en kraftfull teknikutveckling öppnar nya möjligheter – vilket ju Hybridvärme är ett bra exempel på.

Driftsingenjör Dan Johansson och energichefen Linda Egin. Bildskärmen i bakgrunden visar installationen av Hybridvärme i kvarteret Lärlingen i Lund.

Kontakta våra experter för mer information om hybridvärme

Henrik Risberg

Hybridvärme/Ansvarig

076-132 33 49
henrik.risberg@hogforsgst.com

Henrik Ohlsson

Hybridvärme/ Försäljning

063-660 54 44 / 070-698 06 86
henrik.ohlsson@hogforsgst.com