Energimyndighetens analys ger en tankeställare

Energimyndighetens analys ger en positiv tankeställare

”Den samlade årliga energivinsten motsvarar den årliga energikostnaden för 40-50 genomsnittliga flerbostadshus i Stockholm. Totalt skulle utsläppen av växthusgaser dessutom kunna minskas med 32 000 ton årligen”.

Energimyndigheten har gjort en analys som visar hur man inom Stockholm Exergis fjärrvärmenät skulle kunna uppnå avsevärda energibesparingar genom att sänka returtemperaturen med 5 grader. Vi redovisar nyckeltalen och presenterar en ny kopplingsprincip som utvecklats av Högfors GST. Genom att öka energiuttaget ur den fjärrvärme som används till varmvattencirkulationen sänks fjärrvärmens returtemperatur – med stora energibesparingar som följd.

Enkla åtgärder ger besparingar

BeBo är Energimyndighetens samarbetsgrupp för energieffektivisering av flerbostadshus. I en analys av data insamlade under 2016 kartlägger man de energibesparingar och effektivitetsvinster man skulle kunna uppnå genom att sänka returtemperaturen med tämligen enkla åtgärder (t.ex. justering av ventiler och pumpflöden samt renovering/utbyte av värmeväxlare) i de flerbostadshus som ingick i Stockholm Exergis fjärrvärmenät (7 827 stycken). Man utgick från en temperatursänkning om 5 grader i det totala returflödet.

  • Ökning av värmeeffekt i energiverket 20 MW
  • Minskad elförbrukning för värmepumpar 12 GW/år
  • Ökad elproduktion i kraftvärmeverken 27 GW/år

Den samlade årliga energivinsten motsvarar den årliga energikostnaden för 40 – 50 genomsnittliga flerbostadshus i Stockholm. Totalt skulle utsläppen av växthusgaser dessutom kunna minskas med 32 000 ton årligen.

Ny kopplingsprincip kyler returflödet

Fjärrvärmecentralen GST MCC från HögforsGST har en ny typ av mellanstegsanslutning för större avkylning av fastighetens fjärrvärme. När det finns ett värmebehov i fastigheten ökas avkylningen på den fjärrvärme som används för varmvattencirkulationen genom växling mot värmekretsen. Över året kan den sänka returtemperaturen med 5-10 grader, vilket kan ge stora energivinster både för fastighetsägarna och värmeproducenterna.

Sänkt returtemperatur sparar energi i många delar av systemet. För värmeverkens del finns fördelar i form av lägre värmeförluster och minskat behov av pumpning. Dessutom kan man utnyttja ett större antal värmekällor – även sådana med låg temperatur och som inte kräver förbränning (t.ex. industriell spillvärme). Dessutom kan man begränsa flödena i nätverket utan att tappa i verkningsgrad.

Läs mer om Energimyndighetens rapport

Läs mer om Högfors GSTs nya mellankylkoppling

Lär mer om utvärderingen av Högfors GSTs nya mellankylkoppling