För att förbättra effektiviteten inom fjärrvärme krävs mer än bara investeringar i kraftverk: att sänka temperaturnivån i nätet spelar också en stor roll. Fjärrvärmebolagen strävar också efter att sänka returtemperaturen. Det senare beror dock till stor del på energibolagens samarbete med sina kunder.

HögforsGST har utvecklat en Mid-Cooling Connection (MCC) för fjärrvärmecentraler, en trestegsanslutning som skiljer sig från andra vanligt förekommande anslutningstyper. MCC förbättrar Delta-T, temperaturskillnaden mellan framledning- och retur, genom att använda energin mer effektivt. Returen från varmvattencirkulationen flödar genom värmekretsen innan det går tillbaka till fjärrvärmenätet.

Mid-Cooling Connection är en del av den fjärde generationens fjärrvärmesystem (4GDH) och passar nästan alla typer av fjärrvärmefastigheter. För närvarande är det främst större flerbostadshus som använder MCC. HögforsGST:s teknik skulle dock även kunna förbättra uppvärmningseffektiviteten i enfamiljshus. Finska och svenska fjärrvärmebolag, vars kunder använder MCC, har varit mycket nöjda med HögforsGST:s innovation. Delta-T har förbättrats med upp till 15 grader med hjälp av MCC.

FiksuGST smarta fjärrvärmecentral utrustad med MCC

Nya fjärrvärmecentraler bidrar till lägre temperaturer

HögforsGST:s VD Antti Hartman ser att de flesta energibolag redan idag skulle kunna sänka temperaturen i sina nät. Nyckeln till detta skulle vara att byta ut de äldre fjärrvärmecentralerna, som ofta är överdimensionerade.

Tusentals flerbostadshus som byggdes på 1970- eller 1980-talet har överdimensionerade undercentraler. Dessutom har många byggnader förbättrat sin energieffektivitet, t.ex. genom tilläggsisolering och bättre fönster. Därför kan många hus redan klara sig med en lägre fjärrvärmetemperatur. “Det kan också finnas fastigheter där fjärrvärmecentralen inte fungerar som den ska. Detta är ganska vanligt, när den gamla utrustningen har nått slutet av sin livslängd och fastigheten renoverats. Delta-T kan förbli lågt när tilloppstemperaturen sjunker.”

Antti Hartman, VD HögforsGST

Förnyelse av fjärrvärmeutrustning kräver incitament

Energibolagen skulle kunna påskynda förnyelsecykeln för fjärrvärmeutrustning genom att erbjuda sina kunder incitament för uppgradering till en ny fjärrvärmecentral.

På HögforsGST ser vi en enorm potential i att skapa modeller för incitamentsprissättning”, säger Hartman. Ett bra exempel är den prismodell som Stockholm Exergi använder. I denna modell leder en lägre returtemperatur till direkta ekonomiska fördelar för slutkunden.

“När vi jämför Finland med Sverige är det väldigt få finska fastigheter som har motivation att investera i en ny fjärrvärmecentral innan de tvingas göra det, t.ex. på grund av att den gamla utrustningen går sönder. I Sverige har modellerna för incitamentsbaserad prissättning ökat motivationen för renoveringar av fjärrvärmecentraler,” säger Hartman.

I Finland tillämpas prissättningsmetoder som belönar lägre returtemperaturer endast i ett fåtal städer. Flera fjärrvärmebolag överväger dock att införa incitamentsprissättningssystem. På motsvarande sätt finns det en straffavgift om returtemperaturen överskrider en fördefinierad gräns. Enligt Hartman är detta steg i rätt riktning.

Eftersom förbättringen av Delta-T gör fjärrvärmesystemet mer effektivt bör energibolagen fokusera på sina kunders utrustning. Vi är en pålitlig partner vars produkter gör det möjligt att sänka returtemperaturerna.

Antti Hartman, VD på HögforsGST